/آشنایی با اینترفیس در برنامه نویسی دارت

آشنایی با اینترفیس در برنامه نویسی دارت

اینترفیس Interface یکی از مفاهیم مهم و پر کاربرد در برنامه نویسی می باشند که به عنوان یک توسعه دهنده ضروری هست با آن اشنا باشید.

در بحث شی گرایی ما یک کلاس ایجاد میکنیم و داخل این کلاس برحسب نیاز چندین متد میسازیم حال با ارث بری از این کلاس به متد ها دسترسی داریم و کاری که آنها انجام میدهند اجرا می شود.

در اینترفیس ها ما متدهایی که لازم داریم را تعریف میکنیم ولی متد خودمون و پیاده سازی نمیکنیم که یک کار خاصی را انجام فقط نام و پارامترهای ورودی و مشخص می کنیم.

فلاتر

حال همانطور که از کلاس های مختلف ارث بری میکردیم همینکار را با اینترفیس انجام می دهیم ولی بجای ارث بری از کلمه implements استفاده می کنیم.

هرکلاسی که از یک اینترفیس implements می کند باید تمام متد های آن اینترفیس را بازنویسی کند پیاده سازی را انجام دهد.


 abstract class IsSilly {
  void makePeopleLaugh();
}

class Clown implements IsSilly {
  void makePeopleLaugh() {
  print("Hello")
  }
}