/آموزش ساخت لیست و آرایه در زبان دارت Dart
زبان Dart

آموزش ساخت لیست و آرایه در زبان دارت Dart

یکی از ساختمان داده های متداول در برنامه نویسی که از آن به دفعات استفاده می شود ساختمانه داده آرایه هست.

به شکل ساده اگر بخواهیم توضیح دهیم آرایه در واقع مجموعه از متغیر هاست. برای مثال من یک آرایه از نوع int تعریف میکنیم و طول آرایه خودم و میذارم ۳ حالا من ۳ عدد متغیر از نوع int دارم که میتونم مثل متغیر های معمولی از آنها استفاده کنم.

در هنگام تعریف یک آرایه حتما باید سایز یا طول آرایه را نیز تعیین کنیم.

ساختمان داده دیگری که در برنامه نویسی داریم لیست هست. لیست کاملا شبیه به آرایه هست ولی نیازی نیست که طولی برای آن تعیین کنیم.

در زبان دارت آرایه همان لیست می باشد و روش تعریف آن به شکل زیر می باشد.


 var lst = new List(3); 
   lst[0] = 12; 
   lst[1] = 13; 
   lst[2] = 11;

در کد بالا یک آرایه با اندازه ۳ تعریف کردیم که سپس هر خونه این ارایه یا لیست و مقدار دهی کردیم.

لیست ما در بالا طول ثابت دارد و در طول برنامه نمیتونیم طول آن را تغییر دهیم.


 var lst = new List(); 
   lst.add(12); 
   lst.add(13);

در مثال بالا ما یک لیست تعریف کردیم ولی طول یا اندازه برای آن تعریف نکردیم و در خطوط بعدی با دستور add ایندکس به لیست خود اضافه می کنیم و لیست ما با این کار اندازه ای قابل تغییر دارد.