/کار با دکمه در فلاتر Flutter
فلاتر

کار با دکمه در فلاتر Flutter

در این با هم دیگه قصد داریم با ویجت دکمه کار کنیم و یاد بگیریم که چگونه داخل پروژه های خودمون از دکمه های مختلف استفاده کنیم و همچنین به رویداد کلیک روی دکمه پاسخ دهیم.

برای ساخت دکمه ویجت های مختلفی وجودداره که در این مطلب از ویجت RaisedButton استفاده می کنیم.

این ویجت ویژگی های گوناگونی داره که لیست آنها در زیر آمده است.


 
RaisedButton({
 Key key,
 @required this.onPressed,
 this.color,
 this.highlightColor,
 this.splashColor,
 this.disabledColor,
 this.elevation: 2.0,
 this.highlightElevation: 8.0,
 this.disabledElevation: 0.0,
 this.colorBrightness,
 this.child
}) : super(key: key);

گزینه onPressed برای زمان کلیک روی دکمه استفاده می شود که میتوانیم یک تابع و فراخوانی کنیم.

 • color مشخص کننده رنگ زمینه دکمه می باشد
 • disabledColor مشخص کننده رنگ زمانی که دکمه غیرفعال اس
 • elevation  یک عدد از نوع float که میزان سایه دکمه را مشخص می کند
 • disabledElevation سایه دکمه در حالت غیرفعال
 • enabled فعال یا غیر فعال بودن اپلیکیشن و مشخص میکنه
 • highlightColor رنگ دکمه در زمانی که کلیک میشه روی آن
 • highlightElevation سایه دکمه زمان کلیک شدن

توجه داشته باشید برای استفاده از ویجت RaisedButton حتما باید از لایه MaterialApp استفاده کنید.

 


 
Center(
   child: RaisedButton(
    onPressed: () {
     print("I have been pressed!");
    },
    child: Text('I am a button.'),
   ),
  );

در کد بالا ما یک دکمه در وسط صفحه قرار می دهیم که با کلیک روی آن پیغامI have been pressed در کنسول نمایش داده می شود.

کد کامل:


 
void main() {
 runApp(new MaterialApp(
  home: new Scaffold(
   backgroundColor: Colors.white,
   body: new Center(
    child: RaisedButton(
     onPressed: () {
      print("I have been pressed!");
     },
     child: Text('I am a button.'),
     color: Colors.greenAccent,
    ),
   ),
  ),
 ));
}

آموزش فلاتر