آخرین سوالاتدسته بندی: فلاترخطا در گرفتن خروجی پروژه فلاتر
microir 3 سال قبل

با سلام و احترام
با استفاده از آخرین ورژن اندروید استودیو براحتی خروجی پروژه های اندروید را دارم ولی برای خروجی فلاتر این خطاها در یک پروژه خیلی ساده (همان سلام دنیا) رخ میدهد flutter doctor  و license فلاتر همه بدون خطا و آپدیت شده هستند ار فیلتر شکن هم استفاده میشود لطفا راهنمائی بفرمایید.تشکر
Launching lib\main.dart on Redmi Note 8 in debug mode…
Running Gradle task ‘assembleDebug’…
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
A problem occurred configuring root project ‘android’.
> Could not resolve all artifacts for configuration ‘:classpath’.
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.3.72.
Required by:
project :
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.3.72.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin/1.3.72/kotlin-gradle-plugin-1.3.72.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin/1.3.72/kotlin-gradle-plugin-1.3.72.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.3.72.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin/1.3.72/kotlin-gradle-plugin-1.3.72.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin/1.3.72/kotlin-gradle-plugin-1.3.72.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.3.50.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.lint:lint-gradle-api:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:gradle-api:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:common:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:manifest-merger:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:tracker:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools:repository:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3 > com.android.tools.analytics-library:shared:26.5.3
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.3.50.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib-jdk8/1.3.50/kotlin-stdlib-jdk8-1.3.50.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib-jdk8/1.3.50/kotlin-stdlib-jdk8-1.3.50.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.3.50.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib-jdk8/1.3.50/kotlin-stdlib-jdk8-1.3.50.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib-jdk8/1.3.50/kotlin-stdlib-jdk8-1.3.50.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm:6.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta04
> Could not resolve org.ow2.asm:asm:6.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm/6.0/asm-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm/6.0/asm-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm:6.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm/6.0/asm-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm/6.0/asm-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-analysis:6.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-analysis:6.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-analysis/6.0/asm-analysis-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-analysis/6.0/asm-analysis-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-analysis:6.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-analysis/6.0/asm-analysis-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-analysis/6.0/asm-analysis-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-commons:6.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta04
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-commons:6.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-commons/6.0/asm-commons-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-commons/6.0/asm-commons-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-commons:6.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-commons/6.0/asm-commons-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-commons/6.0/asm-commons-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-util:6.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta04
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-util:6.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-util/6.0/asm-util-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-util/6.0/asm-util-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-util:6.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-util/6.0/asm-util-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-util/6.0/asm-util-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve net.sf.jopt-simple:jopt-simple:4.9.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
> Could not resolve net.sf.jopt-simple:jopt-simple:4.9.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/net/sf/jopt-simple/jopt-simple/4.9/jopt-simple-4.9.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/net/sf/jopt-simple/jopt-simple/4.9/jopt-simple-4.9.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve net.sf.jopt-simple:jopt-simple:4.9.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/net/sf/jopt-simple/jopt-simple/4.9/jopt-simple-4.9.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/net/sf/jopt-simple/jopt-simple/4.9/jopt-simple-4.9.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve net.sf.proguard:proguard-gradle:6.0.3.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
> Could not resolve net.sf.proguard:proguard-gradle:6.0.3.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/net/sf/proguard/proguard-gradle/6.0.3/proguard-gradle-6.0.3.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/net/sf/proguard/proguard-gradle/6.0.3/proguard-gradle-6.0.3.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve net.sf.proguard:proguard-gradle:6.0.3.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/net/sf/proguard/proguard-gradle/6.0.3/proguard-gradle-6.0.3.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/net/sf/proguard/proguard-gradle/6.0.3/proguard-gradle-6.0.3.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.protobuf:protobuf-java:3.4.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:bundletool:0.9.0
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:protos:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:tracker:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:bundletool:0.9.0 > com.android.tools.build:aapt2-proto:0.4.0
> Could not resolve com.google.protobuf:protobuf-java:3.4.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/protobuf/protobuf-java/3.4.0/protobuf-java-3.4.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/protobuf/protobuf-java/3.4.0/protobuf-java-3.4.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.protobuf:protobuf-java:3.4.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/protobuf/protobuf-java/3.4.0/protobuf-java-3.4.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/protobuf/protobuf-java/3.4.0/protobuf-java-3.4.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.protobuf:protobuf-java-util:3.4.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:bundletool:0.9.0
> Could not resolve com.google.protobuf:protobuf-java-util:3.4.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/protobuf/protobuf-java-util/3.4.0/protobuf-java-util-3.4.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/protobuf/protobuf-java-util/3.4.0/protobuf-java-util-3.4.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.protobuf:protobuf-java-util:3.4.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/protobuf/protobuf-java-util/3.4.0/protobuf-java-util-3.4.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/protobuf/protobuf-java-util/3.4.0/protobuf-java-util-3.4.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.squareup:javawriter:2.5.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
> Could not resolve com.squareup:javawriter:2.5.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/squareup/javawriter/2.5.0/javawriter-2.5.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/squareup/javawriter/2.5.0/javawriter-2.5.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.squareup:javawriter:2.5.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/squareup/javawriter/2.5.0/javawriter-2.5.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/squareup/javawriter/2.5.0/javawriter-2.5.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.56.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:apkzlib:3.5.3
> Could not resolve org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.56.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/bouncycastle/bcpkix-jdk15on/1.56/bcpkix-jdk15on-1.56.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/bouncycastle/bcpkix-jdk15on/1.56/bcpkix-jdk15on-1.56.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.56.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/bouncycastle/bcpkix-jdk15on/1.56/bcpkix-jdk15on-1.56.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/bouncycastle/bcpkix-jdk15on/1.56/bcpkix-jdk15on-1.56.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.56.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:apkzlib:3.5.3
> Could not resolve org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.56.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/bouncycastle/bcprov-jdk15on/1.56/bcprov-jdk15on-1.56.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/bouncycastle/bcprov-jdk15on/1.56/bcprov-jdk15on-1.56.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.56.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/bouncycastle/bcprov-jdk15on/1.56/bcprov-jdk15on-1.56.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/bouncycastle/bcprov-jdk15on/1.56/bcprov-jdk15on-1.56.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-tree:6.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-tree:6.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-tree/6.0/asm-tree-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/ow2/asm/asm-tree/6.0/asm-tree-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.ow2.asm:asm-tree:6.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-tree/6.0/asm-tree-6.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/ow2/asm/asm-tree/6.0/asm-tree-6.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve javax.inject:javax.inject:1.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
> Could not resolve javax.inject:javax.inject:1.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/javax/inject/javax.inject/1/javax.inject-1.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/javax/inject/javax.inject/1/javax.inject-1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve javax.inject:javax.inject:1.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/javax/inject/javax.inject/1/javax.inject-1.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/javax/inject/javax.inject/1/javax.inject-1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve it.unimi.dsi:fastutil:7.2.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
> Could not resolve it.unimi.dsi:fastutil:7.2.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/it/unimi/dsi/fastutil/7.2.0/fastutil-7.2.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/it/unimi/dsi/fastutil/7.2.0/fastutil-7.2.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve it.unimi.dsi:fastutil:7.2.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/it/unimi/dsi/fastutil/7.2.0/fastutil-7.2.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/it/unimi/dsi/fastutil/7.2.0/fastutil-7.2.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.googlecode.json-simple:json-simple:1.1.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3
> Could not resolve com.googlecode.json-simple:json-simple:1.1.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/googlecode/json-simple/json-simple/1.1/json-simple-1.1.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/googlecode/json-simple/json-simple/1.1/json-simple-1.1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.googlecode.json-simple:json-simple:1.1.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/googlecode/json-simple/json-simple/1.1/json-simple-1.1.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/googlecode/json-simple/json-simple/1.1/json-simple-1.1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.guava:guava:27.0.1-jre.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:crash:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.lint:lint-gradle-api:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:gradle-api:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:bundletool:0.9.0
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:common:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:tracker:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3 > com.android.tools.analytics-library:shared:26.5.3
> Could not resolve com.google.guava:guava:27.0.1-jre.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.guava:guava:27.0.1-jre.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpmime:4.5.6.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:crash:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpmime:4.5.6.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/httpcomponents/httpmime/4.5.6/httpmime-4.5.6.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/httpcomponents/httpmime/4.5.6/httpmime-4.5.6.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpmime:4.5.6.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/httpcomponents/httpmime/4.5.6/httpmime-4.5.6.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/httpcomponents/httpmime/4.5.6/httpmime-4.5.6.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpcore:4.4.10.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:crash:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpcore:4.4.10.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.4.10/httpcore-4.4.10.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.4.10/httpcore-4.4.10.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpcore:4.4.10.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.4.10/httpcore-4.4.10.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.4.10/httpcore-4.4.10.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpclient:4.5.6.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.analytics-library:crash:26.5.3
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpclient:4.5.6.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.6/httpclient-4.5.6.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.6/httpclient-4.5.6.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.httpcomponents:httpclient:4.5.6.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.6/httpclient-4.5.6.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.6/httpclient-4.5.6.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.3.50.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.lint:lint-gradle-api:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.3.50.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-reflect/1.3.50/kotlin-reflect-1.3.50.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-reflect/1.3.50/kotlin-reflect-1.3.50.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.3.50.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-reflect/1.3.50/kotlin-reflect-1.3.50.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-reflect/1.3.50/kotlin-reflect-1.3.50.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.antlr:antlr4:4.5.3.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
> Could not resolve org.antlr:antlr4:4.5.3.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/antlr/antlr4/4.5.3/antlr4-4.5.3.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/antlr/antlr4/4.5.3/antlr4-4.5.3.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.antlr:antlr4:4.5.3.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/antlr/antlr4/4.5.3/antlr4-4.5.3.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/antlr/antlr4/4.5.3/antlr4-4.5.3.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve commons-io:commons-io:2.4.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
> Could not resolve commons-io:commons-io:2.4.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/commons-io/commons-io/2.4/commons-io-2.4.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/commons-io/commons-io/2.4/commons-io-2.4.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve commons-io:commons-io:2.4.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/commons-io/commons-io/2.4/commons-io-2.4.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/commons-io/commons-io/2.4/commons-io-2.4.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.googlecode.juniversalchardet:juniversalchardet:1.0.3.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
> Could not resolve com.googlecode.juniversalchardet:juniversalchardet:1.0.3.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/googlecode/juniversalchardet/juniversalchardet/1.0.3/juniversalchardet-1.0.3.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/googlecode/juniversalchardet/juniversalchardet/1.0.3/juniversalchardet-1.0.3.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.googlecode.juniversalchardet:juniversalchardet:1.0.3.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/googlecode/juniversalchardet/juniversalchardet/1.0.3/juniversalchardet-1.0.3.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/googlecode/juniversalchardet/juniversalchardet/1.0.3/juniversalchardet-1.0.3.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.squareup:javapoet:1.8.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
> Could not resolve com.squareup:javapoet:1.8.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/squareup/javapoet/1.8.0/javapoet-1.8.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/squareup/javapoet/1.8.0/javapoet-1.8.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.squareup:javapoet:1.8.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/squareup/javapoet/1.8.0/javapoet-1.8.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/squareup/javapoet/1.8.0/javapoet-1.8.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.5.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > androidx.databinding:databinding-compiler-common:3.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:manifest-merger:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3 > com.android.tools.analytics-library:shared:26.5.3
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.5.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.5.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.auto.value:auto-value:1.5.2.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:bundletool:0.9.0
> Could not resolve com.google.auto.value:auto-value:1.5.2.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/auto/value/auto-value/1.5.2/auto-value-1.5.2.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/auto/value/auto-value/1.5.2/auto-value-1.5.2.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.auto.value:auto-value:1.5.2.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/auto/value/auto-value/1.5.2/auto-value-1.5.2.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/auto/value/auto-value/1.5.2/auto-value-1.5.2.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.errorprone:error_prone_annotations:2.3.1.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:bundletool:0.9.0
> Could not resolve com.google.errorprone:error_prone_annotations:2.3.1.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/errorprone/error_prone_annotations/2.3.1/error_prone_annotations-2.3.1.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/errorprone/error_prone_annotations/2.3.1/error_prone_annotations-2.3.1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.errorprone:error_prone_annotations:2.3.1.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/errorprone/error_prone_annotations/2.3.1/error_prone_annotations-2.3.1.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/errorprone/error_prone_annotations/2.3.1/error_prone_annotations-2.3.1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.5.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta04
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.5.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.5.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.5/gson-2.8.5.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.3.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta04
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta04
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.3.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib/1.3.0/kotlin-stdlib-1.3.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib/1.3.0/kotlin-stdlib-1.3.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.3.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib/1.3.0/kotlin-stdlib-1.3.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-stdlib/1.3.0/kotlin-stdlib-1.3.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jdom:jdom2:2.0.6.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta04
> Could not resolve org.jdom:jdom2:2.0.6.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jdom/jdom2/2.0.6/jdom2-2.0.6.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jdom/jdom2/2.0.6/jdom2-2.0.6.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jdom:jdom2:2.0.6.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jdom/jdom2/2.0.6/jdom2-2.0.6.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jdom/jdom2/2.0.6/jdom2-2.0.6.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.commons:commons-compress:1.12.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools:repository:26.5.3
> Could not resolve org.apache.commons:commons-compress:1.12.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/commons/commons-compress/1.12/commons-compress-1.12.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/apache/commons/commons-compress/1.12/commons-compress-1.12.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.apache.commons:commons-compress:1.12.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/commons/commons-compress/1.12/commons-compress-1.12.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/apache/commons/commons-compress/1.12/commons-compress-1.12.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.trove4j:trove4j:20160824.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdk-common:26.5.3
> Could not resolve org.jetbrains.trove4j:trove4j:20160824.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/trove4j/trove4j/20160824/trove4j-20160824.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/trove4j/trove4j/20160824/trove4j-20160824.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains.trove4j:trove4j:20160824.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/trove4j/trove4j/20160824/trove4j-20160824.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/trove4j/trove4j/20160824/trove4j-20160824.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve net.sf.kxml:kxml2:2.3.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:manifest-merger:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.ddms:ddmlib:26.5.3
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools.layoutlib:layoutlib-api:26.5.3
> Could not resolve net.sf.kxml:kxml2:2.3.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/net/sf/kxml/kxml2/2.3.0/kxml2-2.3.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/net/sf/kxml/kxml2/2.3.0/kxml2-2.3.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve net.sf.kxml:kxml2:2.3.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/net/sf/kxml/kxml2/2.3.0/kxml2-2.3.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/net/sf/kxml/kxml2/2.3.0/kxml2-2.3.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.code.findbugs:jsr305:1.3.9.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:apkzlib:3.5.3
> Could not resolve com.google.code.findbugs:jsr305:1.3.9.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/code/findbugs/jsr305/1.3.9/jsr305-1.3.9.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/code/findbugs/jsr305/1.3.9/jsr305-1.3.9.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.code.findbugs:jsr305:1.3.9.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/code/findbugs/jsr305/1.3.9/jsr305-1.3.9.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/code/findbugs/jsr305/1.3.9/jsr305-1.3.9.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.guava:guava:27.0.1-jre.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools.build:apkzlib:3.5.3
> Could not resolve com.google.guava:guava:27.0.1-jre.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.guava:guava:27.0.1-jre.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/guava/guava/27.0.1-jre/guava-27.0.1-jre.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains:annotations:13.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools.layoutlib:layoutlib-api:26.5.3
> Could not resolve org.jetbrains:annotations:13.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/annotations/13.0/annotations-13.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/jetbrains/annotations/13.0/annotations-13.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.jetbrains:annotations:13.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/annotations/13.0/annotations-13.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/jetbrains/annotations/13.0/annotations-13.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.sun.activation:javax.activation:1.2.0.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools:repository:26.5.3
> Could not resolve com.sun.activation:javax.activation:1.2.0.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.sun.activation:javax.activation:1.2.0.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/sun/activation/javax.activation/1.2.0/javax.activation-1.2.0.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.glassfish.jaxb:jaxb-runtime:2.2.11.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools:repository:26.5.3
> Could not resolve org.glassfish.jaxb:jaxb-runtime:2.2.11.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/org/glassfish/jaxb/jaxb-runtime/2.2.11/jaxb-runtime-2.2.11.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/org/glassfish/jaxb/jaxb-runtime/2.2.11/jaxb-runtime-2.2.11.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve org.glassfish.jaxb:jaxb-runtime:2.2.11.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/glassfish/jaxb/jaxb-runtime/2.2.11/jaxb-runtime-2.2.11.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/org/glassfish/jaxb/jaxb-runtime/2.2.11/jaxb-runtime-2.2.11.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.jimfs:jimfs:1.1.
Required by:
project : > com.android.tools.build:gradle:3.5.3 > com.android.tools.build:builder:3.5.3 > com.android.tools:sdklib:26.5.3 > com.android.tools:repository:26.5.3
> Could not resolve com.google.jimfs:jimfs:1.1.
> Could not get resource ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/jimfs/jimfs/1.1/jimfs-1.1.pom’.
> Could not GET ‘https://jcenter.bintray.com/com/google/jimfs/jimfs/1.1/jimfs-1.1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
> Could not resolve com.google.jimfs:jimfs:1.1.
> Could not get resource ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/jimfs/jimfs/1.1/jimfs-1.1.pom’.
> Could not GET ‘https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/jimfs/jimfs/1.1/jimfs-1.1.pom’.
> Connect to 127.0.0.1:1080 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect
* Try:
Run with –stacktrace option to get the stack trace. Run with –info or –debug option to get more log output. Run with –scan to get full insights.
* Get more help at https://help.gradle.org
BUILD FAILED in 3m 57s
Exception: Gradle task assembleDebug failed with exit code 1

Hesam عضو سایت پاسخ داده شده 3 سال قبل

سلام همونطور که داخل پیغام نوشته به مخازن jcenter و گوگل برنامه نمیتونه وصل بشه که دلیلش ممکن بخاطر فایروال یا برنامه تغییر ای پی شما باشه.

mokavpy پاسخ داده شده 3 سال قبل

سلام از تحریم شکن استفاده کنید و sdk ها را آپدیت کنید.