آخرین سوالاتدسته بندی: فلاترخطای ران جلسه sqflite روی دیوایس واقعی
rezaaminilb 10 ماه قبل

استاد سلام پروژه م روی دیوایس واقعی امتحان کردم همه چی خوب به نظر میاد نمیدونم چرا کار نمیکنه فقط با صفحه سفید روی گوشیم مواجه هستم کد ها رو براتون این زیر میزارم ———-کنسول———————————————————————– An Observatory debugger and profiler on Che2 L11 is available at:http://127.0.0.1:44861/-9hWnVEeQn4=/The Flutter DevTools debugger and profiler on Che2 L11 is available at:http://127.0.0.1:9102?uri=http127.0.0.144861-9hWnVEeQn4I/HwSecImmHelper(29415): mSecurityInputMethodService is nullI/HwSecImmHelper(29415): mSecurityInputMethodService is null   ———————main.dart——————————————————– import \’package:flutter/material.dart\’; import \’package:personbank/database.dart\’; import \’package:personbank/person.dart\’; void main() async { vardb=newMyDB(); inti=awaitdb.insert(newPerson(\’ali\’)); runApp(MaterialApp( home:Scaffold( appBar:AppBar(), body:Container( child:Text(\’result $i\’), ), ), )); } ————————————person.dart————————————–   class Person { Stringname; Person(this.name); Map<String, dynamic>toMap() { return {\’name\’:this.name}; } factoryPerson.fromMap(Mapmap) { returnPerson(map[\’name\’]); } }       ————————————database.dart———————————– import \’package:path/path.dart\’; import \’package:personbank/person.dart\’; import \’package:sqflite/sqflite.dart\’; class MyDB { staticfinalMyDBmyDB=MyDB.local(); MyDB.local(); factoryMyDB() =>myDB; staticDatabase?_database; staticfinaltable=\’Person\’; staticfinalcolName=\’name\’; Future<Database>getdbasync { if (_database!=null) { return_database!; } returnawaitinitDb(); } initDb() async { vardbPath=awaitgetDatabasesPath(); varpath=join(dbPath, \’myDb.db\’); vardb=awaitopenDatabase(path, version:1, onCreate:_onCreate); returndb; } _onCreate(Databasedb, intversion) async { awaitdb.execute(\”\”\” CREATE TABLE $table(\”$colName TEXT\”) \”\”\”); } Future<int>insert(Personperson) async { vardbClient=awaitdb; varres=dbClient.insert(table, person.toMap()); returnres; } Future<List>getAllPersons() async { vardbClient=awaitdb; varres=awaitdbClient.rawQuery(\”SELECT * FROM $table\”); returnres; } }

1 پاسخ
Hesam عضو سایت 10 ماه قبل

سلام
کدهاتون نامشخص هست سه تا فایل وجایی اپلود کنید لینکش و قرار بدید
اگر روی دستگاه واقعی تست میکنید گوشی هواوی هست؟